Strona główna > Biochemia > Enzymy > Wiadomości podstawowe dotyczące enzymów > Klasy enzymów

Klasy enzymów

Piątek 8 lutego 2013, przez Doktor


1. LIAZY - katalizują rozpad wiązania bez udziału cząsteczek wody.

2. LIGAZY - katalizują syntezę nowych wiązań pomiędzy cząsteczkami zużywając do tego energię pochodzącą z hydrolizy ATP.

3. IZOMERAZY - katalizują reakcje izomeryzacji, czyli przegrupowania wewnątrzcząsteczkowego.

4. OKSYDOREDUKTAZY - katalizują reakcje utleniania i redukcji; przenoszą one elektrony i atomy wodoru pomiędzy cząsteczkami reduktora (donora wodoru) i utleniacza (akceptora wodoru).

5. TRANSFERAZY - katalizują reakcje przenoszenia grup chemicznych lub atomów pomiędzy związkami.

Skomentuj ten artykuł

1 WiadomośćPrace redakcyjne RSS 2.0 | Mapa strony |  Aktualnosci z Francji |  Forum francusko-angielsko-polskie w jezyku polskim