Strona główna > Ciekawostki > W brzuchu dziewczynki odkryto resztki dwóch innych płodów

W brzuchu dziewczynki odkryto resztki dwóch innych płodów

Poniedziałek 2 marca 2015, przez Doktor


W Chinach przyszła na świat dziewczynka, u której w jamie brzusznej jeszcze w życiu płodowym lekarze ze zdumieniem odkryli resztki dwóch innych płodów, jej rodzeństwa – podaje do wiadomości "Hongkong Medical Journal".

Początkowo zdawało się, że jest to kolejny potworniak (teratoma), czyli nowotwór wywodzący się z wczesnego okresu życia płodowego. Powstaje z pluripotencjalnych komórek zarodkowych. Tworzy guzy, które stanowią mieszaninę bezładnie przemieszanych rozmaitych tkanek.

Le­ka­rze stwier­dzi­li jed­nak, że jest to wy­jąt­ko­wo rzad­ki przy­pa­dek na­zy­wa­ny "pło­dem w pło­dzie", który zda­rza się raz na 500 tys. na­ro­dzin. Po­le­ga on na tym, że we wcze­snym okre­sie życia pło­do­we­go roz­wi­ja się kilka za­rod­ków, ale w pew­nym mo­men­cie jeden z nich wchła­nia po­zo­sta­łe, które ob­umie­ra­ją.

W or­ga­ni­zmie ko­bie­ty, która uro­dzi­ła dziecko z reszt­ka­mi dwóch in­nych pło­dów, po­cząt­ko­wo roz­wi­ja­ły się trzy za­rod­ki. Po kilku ty­go­dniach ciąży dwa z nich zo­sta­ły wchło­nię­te przez płód żeń­ski. Le­ka­rze szpi­ta­la Św. Elż­bie­ty w Hong­kon­gu stwier­dzi­li to po prze­pro­wa­dze­niu ba­da­nia USG.

Po­cząt­ko­wo myśleli, że w or­ga­ni­zmie płodu roz­wi­ja się spo­rych roz­mia­rów guz. Po­sta­no­wio­no prze­pro­wa­dzić ope­ra­cję jesz­cze w łonie matki, żeby go usu­nąć. Wtedy do­pie­ro chi­rur­dzy od­kry­li, że w jamie brzusz­nej płodu, mię­dzy wą­tro­by a nerką, są ob­umar­łe już dwa inne za­rod­ki. Jeden miał 9,3 g, a drugi – 14,2 g i wła­sne ło­ży­ska – po­wie­dział chi­rur­g dr Ni­cho­las Chao.

Oby­dwa płody za­trzy­ma­ły się w roz­wo­ju mię­dzy 8. i 10. ty­go­dniem ciąży. Zdą­ży­ły się u nich wy­two­rzyć koń­czy­ny, klat­ka pier­sio­wa, skóra i je­li­ta oraz za­po­cząt­ko­wa­ny zo­stał roz­wój mózgu.

W li­te­ra­tu­rze me­dycz­nej od­no­to­wa­no je­dy­nie około 200 przy­pad­ków "płodu w pło­dzie". W 2006 r. w Pa­ki­sta­nie le­ka­rze usu­nę­li reszt­ki dwóch ob­umar­łych za­rod­ków z dwu­mie­sięcz­ne­go płodu dziew­czyn­ki.

Ob­umar­łe płody wy­kry­wa­ne są rów­nież u ludzi do­ro­słych, nie­któ­re z nich ule­ga­ją wy­su­sze­niu i stają się ska­mie­nia­łe. W sierp­niu 2014 r. w In­diach z or­ga­ni­zmu 60-let­niej ko­bie­ty usu­nię­to tzw. ska­mie­nia­ły płód. W jej jamie brzusz­nej po­zo­sta­wał on przez 36 lat, nie po­wo­du­jąc po­waż­niej­szych przypadłości.

Skomentuj ten artykułPrace redakcyjne RSS 2.0 | Mapa strony |  Aktualnosci z Francji |  Forum francusko-angielsko-polskie w jezyku polskim